Skip to main content

Privacybeleid

PRIVACYBELEID FORGET-ME-NOT / OBJET TEMOIN
Update op 13 Maart 2022

 1. Partijen en Doel

Objet Témoin VZW (hierna "Objet Témoin" of de "Verantwoordelijke voor de verwerking") 
Antoine Vandergotenstraat, 26 - 1160 Oudergem - België
ESB / BTW : BE 0781.339.453 
Register van rechtspersonen : Brussel 
Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Telefoon : +33652411487

 Objet Témoin stelt dit Privacybeleid vast dat tot doel heeft de Gebruikers van de website die gehost wordt op het volgende adres: www.objettemoin.org, (hierna de "Site") in alle transparantie te informeren over de manier waarop persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door Objet Témoin.s

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, zijnde elke natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enige wijze mee interageert.

Als zodanig bepaalt Objet Témoin alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Daartoe verbindt Objet Témoin zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de Wet") en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "de Verordening").

Objet Témoin is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en voor haar rekening de persoonlijke gegevens van gebruikers verwerkt (hierna de "Contractant"). In voorkomend geval verbindt Objet Témoin zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de gebruikers kan de mededeling van persoonsgegevens met zich meebrengen. De verwerking van dergelijke gegevens door Objet Témoin, in zijn hoedanigheid van Gegevenscontroleur, of door dienstverleners die namens Objet Témoin handelen, zal in overeenstemming zijn met de Wet en de Verordening.

De persoonsgegevens zullen door Objet Témoin, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, worden verwerkt via :

geautomatiseerde procedures voor het volgen van leden, donateurs en toegang tot middelen, rechtmatig belang bij de technische behoeften van de nieuwsbrievendienst, syndicatie naar sociale netwerken en begeleiding van het publiek bij evenementen, workshops en tentoonstellingen

 1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 

Overeenkomstig artikel 13 van de verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld en zijn deze de volgende

 1. Toezien op de uitvoering van de diensten en verbintenissen die op de site en tijdens de productieactiviteiten worden aangeboden
  2. de technische instrumenten die ter beschikking van het publiek worden gesteld, te consolideren en te verbeteren
  3. de veiligheid van de betrokken erfgoederen en plaatsen te garanderen door een strikte controle van de toegangsgegevens
  4. de opstelling van gebruiksstatistieken voor wetenschappelijke en technische documentatie mogelijk te maken
 2. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerk

Bij het bezoeken en gebruiken van de Site stemt de Gebruiker ermee in dat Objet Témoin de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, volgens de modaliteiten en principes beschreven in dit Privacybeleid:

________

 1. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij op de hoogte is van en instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens op een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het Privacybeleid als hyperlink aanbiedt. Deze toestemming is een noodzakelijke voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker toe te staan een contractuele relatie met Objet Témoin aan te gaan. Elk contract tussen Objet Témoin en een Gebruiker betreffende de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is onderhevig aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt in met het verwerken en verzamelen door de Controller, in overeenstemming met de voorwaarden en principes uiteengezet in dit Privacybeleid, van persoonlijke gegevens die door de Gebruiker worden verstrekt op de Site of in verband met de diensten aangeboden door Objet Témoin, voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

 1. Duur van de bewaring van persoonsgegevens van gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de verordening en van de wet bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

Deze periode is in ieder geval korter dan : 2 jaar

 1. Ontvangers van gegevens en verstrekking van gegevens aan derden

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Objet Témoin die adequate garanties voor gegevensbeveiliging bieden en die met Objet Témoin samenwerken bij de marketing van producten of de levering van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van Objet Témoin, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van dergelijke gegevens.

In alle gevallen houden de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt zich aan de inhoud van dit Privacybeleid. Objet Témoin verzekert dat zij de gegevens alleen zal verwerken voor de beoogde doeleinden, op een discrete en veilige manier.

Indien de gegevens voor direct marketing of prospectiedoeleinden aan derden worden verstrekt, zal de gebruiker daarvan vooraf in kennis worden gesteld, zodat hij zijn toestemming voor het gebruik van deze persoonsgegevens kan geven.

 1. Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De volgende persoon wordt benoemd tot functionaris voor gegevensbescherming (hierna "DPO" genoemd): Julien VANDANJON-RANCOULE

De rol van de functionaris voor gegevensbescherming bestaat erin te zorgen voor de correcte uitvoering van nationale en supranationale bepalingen betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

De functionaris voor gegevensbescherming kan als volgt worden gecontacteerd

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / +33652411487

 1. Gebruikersrechten

De Gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of door een brief per post te sturen naar het volgende adres, met bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart: Antoine Vandergotenstraat, 26 - 1160 Oudergem - België

 1. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de verordening garandeert Objet Témoin het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens van de Gebruiker. De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie

 • de doeleinden van de verwerking ;
 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in derde landen gevestigde ontvangers of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens moeten worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze periode vast te stellen
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica en de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

De verantwoordelijke voor de verwerking kan voor extra kopieën die door de Gebruiker worden aangevraagd, betaling verlangen van een redelijke vergoeding die gebaseerd is op de administratieve kosten.

Indien de Gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De gebruiker zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn gegevens ontvangen.

 1. Recht op rectificatie

Objet Témoin garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. De Gebruiker zal de nodige wijzigingen eerst zelf aanbrengen vanuit zijn gebruikers-/andere account, tenzij dergelijke wijzigingen niet zelf kunnen worden aangebracht, in welk geval het verzoek kan worden gedaan aan Objet Témoin.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van persoonsgegevens, tenzij die verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.

 1. Recht op wissen

De gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te laten wissen in de gevallen bedoeld in artikel 17 van de verordening.

Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze krachtens het vorige lid moet wissen, neemt de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door deze voor de verwerking verantwoordelijken van iedere koppeling naar, of iedere kopie of reproductie van, deze persoonsgegevens.

De twee voorgaande alinea's zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

 • om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of om een taak van algemeen belang te vervullen of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen
 • voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de voor de verwerking verantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van het wissen van persoonsgegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.

 1. Recht om verwerking te beperken

De gebruiker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen genoemd in artikel 19 van de verordening.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke beperking van de verwerking, tenzij deze verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.

 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers het recht om van Objet Témoin persoonlijke gegevens over hen te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. De gebruiker heeft het recht dergelijke gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen zonder dat Objet Témoin deze overdracht belemmert in de gevallen die in de verordening zijn voorzien.

Wanneer de gebruiker het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig de vorige alinea uitoefent, heeft hij het recht de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dat technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.

 1. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens vanwege zijn bijzondere omstandigheden, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Objet Témoin. In overeenstemming met artikel 21 van de verordening zal Objet Témoin persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenwerving, heeft de gebruiker het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke klantenwerving.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van klantenwerving, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

 1. Recht om te klagen

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door Objet Témoin bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger 

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevens Bescherming Autoriteit
Drukpersstraat 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00 
Fax. + 32 2 274 48 35 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

 1. Cookies

De Site gebruikt cookies om onderscheid te maken tussen Gebruikers van de Site. Hierdoor kunnen wij Gebruikers een betere browse-ervaring bieden en de Site en de inhoud ervan verbeteren. De doeleinden en voorwaarden van cookies staan in deze rubriek.

 1. Algemene beginselen

Een "Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het raadplegen van de Website, met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geplaatst door derden met wie Objet Témoin samenwerkt.

Sommige van de door Objet Témoin gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere maken het mogelijk de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen door zijn browser in te stellen.

Door de Website te gebruiken, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

 1. Soort cookies en doel

Op de Site worden verschillende soorten cookies gebruikt door Objet Témoin:

 • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de mededeling van ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
 • Statistische cookies en cookies voor publieksmeting: deze cookies maken het mogelijk de Gebruiker te herkennen en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien zij ook het surfgedrag aangeven, zijn zij een doeltreffend middel om de surfervaring van de gebruiker te verbeteren door hem voorstellen en aanbiedingen te tonen die hem waarschijnlijk zullen interesseren. Ze stellen Objet Témoin ook in staat om eventuele bugs op de Website te identificeren en deze te corrigeren.
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te bewaren (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal);
 • Tracking cookies: Objet Témoin gebruikt tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van Gebruikers met de inhoud van de Website te meten en om anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken stellen Objet Témoin in staat om de Website te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/
 1. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel waarvoor zij zijn bestemd te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de periode gedurende welke zij worden bewaard, zijn de volgende

1 jaar

 1. Cookiebeheer

Indien de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen te wijzigen. Browserprogrammering stelt de Gebruiker ook in staat een bericht of melding te ontvangen wanneer een Website cookies gebruikt en te beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt de Gebruiker dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Het is mogelijk dat sommige delen van de Website niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies wenst te beheren en/of te verwijderen, kan hij dat doen via de volgende link(s):

Voor gebruikers met de browser :

 • Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Microsoft Edge : http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 • Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
 • Safari : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

Indien de gebruiker niet wil dat Google Analytics-cookies worden gebruikt, wordt hij verzocht zijn browser daartoe in te stellen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen banden hebben met Objet Témoin. Objet Témoin is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de naleving van de wet en de verordeningen.

De houder van het ouderlijk gezag moet uitdrukkelijk toestemming geven om de minderjarige jonger dan 16 jaar informatie of persoonsgegevens op de website te laten vermelden. Objet Témoin raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan een verantwoord en veilig gebruik van het Internet te bevorderen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet daadwerkelijk wordt gedekt door die van hun wettige ouders, noch voor onjuiste gegevens - met name betreffende de leeftijd - die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval zullen persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt indien de gebruiker aangeeft dat hij of zij jonger is dan 16 jaar.

Objet Témoin is niet verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van persoonlijke gegevens veroorzaakt door virussen of computeraanvallen.

 1. Veiligheid

De verantwoordelijke voor de verwerking treft organisatorische en technische maatregelen om een passend niveau van beveiliging van de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten in verband met de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De Gegevensverwerker maakt gebruik van encryptietechnologieën volgens de industrienormen bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de Site.

 1. Wijzigingen in het privacybeleid

Objet Témoin behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke vereisten. De gebruiker wordt daarom verzocht het Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat hij op de hoogte is van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om ze te kunnen handhaven.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op dit privacybeleid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil wordt voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Objet Témoin.

 1. Contact

Voor vragen of klachten in verband met dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Gegevensbeheerder via het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

vertaald bij deepl.com

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .
 • Hits: 119